KOP

FAP DEV VS RCLFA


Events
15 Jason Oliver 32
RCLFA
35 Mufaro Shamu 8
RCLFA
40 Logan Van der Walt 15
FAP DEV
60 Kevin Bradbury 14
RCLFA
FAP DEV
RCLFA
1 3
2 2
2 0
3 1
2 3
50 % 50 %